Presidentes

Tomokichi Inoue
1959 – 1960

Tanji Ishibashi
1961 – 1964
1969 – 1970

Tetsuo Terabayashi
1965 – 1968 / 1971
1972 / 1976 / 1980
1982 / 1984 – 1985

Noboru Sugawara
1973

Ichiro Makino
1974

Yoshikatsu Iwami
1975

Tamotsu Ishida
1977 – 1979 / 1981
1983 / 1986 – 1987
1990 – 1997

Tsugio Takahashi
1988 – 1989

Toru Inoue
1998 – 1999

Toshiharu Oda
2000 – 2015

Sueo Yamamoto
2016

Koji Tanikawa
2017 – 2019

Presidenta actual

Aiko Kurosu
2020 – 2021